Samen!

Samen, was hét woord in de afgelopen periode. En dat hebben we met z’n allen toch mooi nog voor elkaar gekregen. Na de filmpjes in de meivakantie en de Samen kleur activiteit konden we gelukkig Samen starten met de buitenlessen bij het Gilde in Schijndel.
En gezien de grote opkomst is het toch nog een geslaagde afsluiting van het seizoen geworden ondanks alle maatregelen die nu eenmaal bij deze periode hoorden.

Wij willen alle leden, vrijwilligers, de Activiteiten Commissie en trainers bedanken voor hun inzet van dit judoseizoen.

Na de zomervakantie ziet het er naar uit dat we fijn weer met z’n allen de judomat op mogen. Vanaf maandag 31 augustus starten de judolessen weer. Mocht je niet meer precies weten in welke groep of op welke tijd dit is, dan stuur een mail naar Bernie (bernie@budoclubschijndel.nl) zodat zij dit door kan geven.

Hou onze site, facebook en uw mail in de gaten, mochten er weer veranderingen aan de orde zijn.

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne zomervakantie toe en kijken er nu al naar uit om jullie weer te mogen ontvangen in onze judodojo.

Met vriendelijke sportgroeten,

Bestuur Budoclub Schijndel

Tom Dissel – voorzitter
Bert van Rooij – secretaris
Pascal van Oers – penningmeester

Buitentrainingen gaan ook in juni door!

Beste ouders en leden,

In de afgelopen maand hebben we weer lekker kunnen trainen op het terrein van het Gilde Sint Catharina en Barbara. Gelukkig hebben we lekker weer gehad en heeft iedereen weer enthousiast mee gedaan.

Gezien de opkomst bij de trainingen en het enthousiasme bij zowel trainers als judoka’s heeft het bestuur besloten om ook in de maand juni nog buiten trainingen te verzorgen.

Dit betekent dat we op de maandagen 8, 15, 22 en 29 juni en de zaterdagen 6, 13, 20 en 27 juni gaan trainen volgens onderstaand schema.

Let hierbij op dat de judoka’s van groep 5 weer samen in een groep gaan trainen en dus starten om 19.00 uur!

 • Zaterdag  10.00 – 10.45 uur:
  Groep 1 en een gedeelte van groep 2  (zoals gewoonlijk bij de binnen trainingen)
 • Zaterdag 11.00 – 11.45 uur:
  Groep 3 en andere gedeelte van groep 2
 • Maandag 18.00 – 18.45 uur:
  Groep 4
 • Maandag  19.00 – 19.45 uur:
  Groep 5 (gehele groep!)
 • Maandag 20.00 – 20.45 uur:
  Groep 6

Opmerkingen:

 • Judoka’s van groep 4 die niet kunnen op maandag, mogen op zaterdag om 11.00 uur komen trainen.
 • Willen alle judoka’s stevige sportschoenen aan doen. Het is niet prettig voor de judoka’s om op blote voeten op het gras te trainen.

Na 29 juni begint de zomervakantie. Wij hopen dat iedereen ondanks alle corona maatregelen toch kan gaan genieten van een mooie zomer! Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en de mogelijkheden om weer te trainen in onze dojo vanaf september.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Budoclub Schijndel

Tom Dissel – Voorzitter
Bert van Rooij – Secretaris
Pascal van Oers – Penningmeester

 

Beleid tegen seksueel overschrijdend gedrag

Budoclub Schijndel wil een veilige en vertrouwde sportomgeving aanbieden aan kinderen die bij ons komen sporten. Er is de afgelopen tijd dan ook gewerkt aan een beleid om seksueel overschrijdend gedrag te voorkomen. Uiteraard hebben we hier in het verleden al de nodige aandacht aan besteed, maar dit was steeds op een informele manier geregeld (zoals de aanwezigheid van groepsouders bij de trainingen). Nu hebben we er voor gekozen om dit op een formele manier te borgen binnen onze vereniging. We hebben de regels vastgelegd in een document welke op onze website te vinden is.

Ook is er een vertrouwenscontactpersoon benoemd door het bestuur. Wil je in contact treden met de vertrouwenscontactpersoon kijk dan op deze pagina.

Verder heeft het bestuur besloten dat de trainers en bestuursleden een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) dienen te overhandigen. Dit zal medio 2018 op orde zijn nadat alle formaliteiten voor het aanvragen van de VOG zijn afgewikkeld. Indien er andere vrijwilligers binnen de vereniging waarvoor het bestuur het nodig acht om een VOG te overleggen zal men deze vrijwilliger daartoe verplichten.

Een keer in de 3 jaar zullen we onze vrijwilligers verzoeken om de VOG opnieuw aan te vragen en in te leveren bij de verantwoordelijke functionaris uit het bestuur. Het bestuur heeft hier de penningmeester voor aangewezen.

Hieronder de gedragscode zoals we die hanteren binnen onze vereniging:

Gedragsregels Budoclub Schijndel

Aanleiding

Regelmatig verschijnen in de media berichten dat met name kinderen slachtoffer zijn geworden van (seksueel) misbruik door vrijwilligers/medewerkers van verenigingen of instellingen. Het bestuur van Budoclub Schijndel wil met onderstaande gedragsregels duidelijk aangeven waar onze vrijwilligers/medewerkers zich aan dienen te houden bij het uitoefenen van hun taak binnen onze vereniging. Dit geldt voor bestuursleden en trainers, maar ook voor andere vrijwilligers die namens het bestuur of onze activiteitencommissie actief zijn voor onze vereniging. De ouders van kinderen die bij onze vereniging sporten moeten ervan uit kunnen gaan dat ze dit op een veilige en respectvolle manier kunnen doen.

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/ of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens trainings (stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts) misbruik als gevolg van seksuele

intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de Ueugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Indien u als ouder het idee heeft dat een van bovenstaande regels niet wordt nageleefd door een van onze vrijwilligers kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon binnen onze vereniging:

Onze vertrouwenspersoon zal handelen volgens het protocol wat op onze website te vinden is en door het bestuur aldus is vastgesteld. Vertrouwelijkheid en discretie staan hierbij uiteraard voorop.

Goedkeuring

Bovenstaande gedragsregels zijn besproken in de Algemene Ledenvergadering van 1 maart 2018 en door de aanwezige leden unaniem goedgekeurd.

Zie hier de goedgekeurde gedragsregels zoals in bovenstaande ledenvergadering besproken.

 

Wedstrijdregels judo

Wat is Judo?

Judo is een sport die afkomstig is uit Japan. De grondlegger van de judosport is de Japanner Jigoro Kano (1860-1932). Judo was voor deze pedagoog niet zomaar een sport. Hij beschouwde het als een opvoedkundige methode. Door judo leer je positief omgaan met agressie. Judo is bovendien beschaafd. Zonder je tegenstander te blesseren probeer je hem te overmeesteren. Judo is een sport waarbij je de krachten van de ander benut en hem of haar te “vloeren”. Dat is ook de betekenis van “Ju”, wanneer de tegenstander trekt moet je niet terugtrekken maar juist duwen.

Judo kan door iedereen beoefend worden. Mensen die niet of moeilijk kunnen lopen, maar wel kunnen kruipen, kunnen ook heel goed de judosport beoefenen. In het staande judo zijn de regels nagenoeg gelijk aan het reguliere judo. In het grondwerk zijn er aangepaste regels voor mensen die niet kunnen lopen, zodat er ook punten in het grondwerk behaald kunnen worden. Met een worp wordt de tegenstander naar de grond gebracht of met behulp van een grondtechniek houdgreep, wordt hij onder controle gehouden.

De regels

Voor het publiek van een judowedstrijd is het vaak erg onduidelijk wat er eigenlijk allemaal gebeurt tijdens zo’n wedstrijd, daarom wordt hieronder even kort uitgelegd hoe een judowedstrijd in elkaar zit.

 

Het verloop van de wedstrijd:

Een judowedstrijd vindt altijd plaats tussen twee judoka’s waarvan de ene judoka een rode band heeft omgeknoopt en de andere een witte band. Of een blauw of wit pak heeft aangetrokken, zodat de scheidsrechter en het publiek tussen de twee judokas onderscheid kan maken.

De scheidsrechter:

Als een judoka een punt scoort of er iets anders belangrijks in de wedstrijd gebeurt, roept de scheidsrechter dat altijd over de mat. Deze uitroepen gaan altijd vergezeld van armgebaren zodat het voor iedereen duidelijk is wat de scheidsrechter bedoelt.

 

Hajimé (Begin)

Als de twee judoka’s op de mat staan begint de wedstrijd als de scheidsrechter daartoe het signaal (Hajimé) heeft gegeven. De beide judokas proberen dan door middel van een worp of een controletechniek op de grond punten te scoren.

De verschillende punten die gescoord kunnen worden zijn:

Ippon

Een ippon wordt gescoord als een judoka zijn tegenstander met een groot gedeelte van zijn rug met kracht en snelheid op de mat werpt. Ook is er sprake van een ippon als een judoka in een en dezelfde wedstrijd zijn tweede wazari scoort, zijn tegenstander 20 sec. lang in een houdgreep op de grond controleert of de tegenstander door af te kloppen de wedstrijd opgeeft.

Wazari
Er is sprake van een wazari als iemand wordt geworpen maar 1 van de criteria die voor een ippon vereist zijn ontbreekt. Ook wordt er wazari gescoord als de tegenstander tussen de 15-19 seconden in een houdgreep heeft gelegen.

Matté (stop)

Soms acht de scheidsrechter het nodig om de wedstrijd even te onderbreken, doordat er bijvoorbeeld lange tijd niks gebeurd of doordat de judoka’s de wedstrijd buiten de wedstrijdmat willen voortzetten. Ook zal de scheidsrechter de wedstrijd onderbreken als, naar zijn inzicht, er iets gebeurd wat verboden is of de veiligheid van één van de judoka’s in het geding is. De scheidsrechter roept dan ‘Matté’ en de klok wordt even stil gezet, de judoka’s gaan weer terug naar hun plek en als de scheidsrechter weer ‘Hajime’ roept gaat de partij weer verder. Als de wedstrijd helemaal is afgelopen roept de scheidsrechter ‘Soremade’ de judoka’s gaan dan naar hun plaats en de scheidsrechter wijst de winnaar aan.

Het scorebord:

De winnaar van een judowedstrijd is diegene die als eerste een ippon heeft gescoord of, als dat binnen de gestelde wedstrijdtijd nog niet is gebeurd, diegene die aan het einde van de wedstrijd de meeste punten heeft. Die punten zijn tijdens de wedstrijd af te lezen van het scorebord, dat er meestal ongeveer zo uitziet, een blauw en wit vlak en boven de afkortingen voor de scores, het aantal dat een judoka gescoord heeft.

Nu is het in judo zo dat een hogere waardering altijd meer waard is als een willekeurig aantal lagere waarderingen. Omdat de hogere waarderingen steeds links van de lagere waarderingen staan kun je gewoon de getallen aflezen die boven de blauwe en witte kleur staan. De judoka met het blauwe judo pak aan heeft in bovenstaand voorbeeld 10 en wit heeft 4.

Dus Blauw staat met deze score op winst.

Een wazari is 7 punten, twee keer wazari is Ippon (10 punten)

 

Wedstrijden

Wedstrijden

Er zijn toernooien voor zowel beginnende als gevorderde judoka’s.

De instap-toernooien zijn bedoeld voor judoka’s t/m groene band. Zij maken op een eenvoudige en sportieve manier kennis met het wedstrijdgebeuren. De toernooien worden op een vriendschappelijke wijze georganiseerd met verenigingen hier uit de regio. Ongeveer 1x in de maand wordt het georganiseerd op zondagmorgen, dit wordt bekend gemaakt op het mededelingenbord in de dojo. Tijdens de toernooien worden de judoka’s begeleidt door Anouk en Bernie Vorstenbosch, Bert van Rooij is scheidsrechter. Indien zij niet kunnen wordt er altijd gezorgd voor andere coaches. De trainer bekijkt wanneer de judoka hier aan kan deelnemen. Voor meer informatie over deze toernooien kunt u terecht bij de groepsouder of bij de trainers.

Het inschrijven voor grote toernooien moet schriftelijk gebeuren d.m.v. een daarvoor bestemde enveloppe die te verkrijgen is bij de groepsouders. De trainers en Bert van Rooij kijken welke judoka’s hier aan toe zijn en worden dan door Bert benaderd. Deelname aan deze toernooien vereist lidmaatschap van de Judo Bond Nederland vandaar dat je het judopaspoort dan nodig hebt. Bert van Rooij en Susan van Weert zijn namens onze vereniging coach van de bondstoernooien.

Voor meer informatie over toernooien kunt u terecht bij Bert van Rooij of een van de trainers.

Huisregels

Een judoka heeft zich te houden aan een aantal regels:
 1. Een schoon judopak (judogi) zonder scheuren.
 2. De judoband (obi) twee maal rond ‘t middel
 3. Frisse adem, schone handen en voeten, korte nagels.
 4. Schone haren, lange haren op een staart.
 5. Geen sieraden, horloges, ringen, kettingen enz……
 6. Geen schoenen of sokken aan op de judomat (tatami).
 7. Slippers aan om naar de judomat te lopen.
 8. Geen oorbellen in of anders met een pleister afgeplakt.

Op deze regels wordt streng gelet. Houdt men zich hier niet aan, dan kan de toegang tot de tatami geweigerd worden.