Beleid tegen seksueel overschrijdend gedrag BCS

Budoclub Schijndel wil een veilige en vertrouwde sportomgeving aanbieden aan kinderen die bij ons komen sporten. Budoclub Schijndel heeft dan ook een beleid om seksueel overschrijdend gedrag te voorkomen. We hebben de regels  om ongewenst gedrag te voorkomen vastgelegd in een document welke door het bestuur volledig wordt onderschreven.

Ook is er een vertrouwenscontactpersoon benoemd door het bestuur. Wil je in contact treden met de vertrouwenscontactpersoon kijk dan op deze pagina.

Verder heeft het bestuur besloten dat de trainers en bestuursleden een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) dienen te overhandigen. Indien er andere vrijwilligers binnen de vereniging zijn waarvoor het bestuur het nodig acht om een VOG te overleggen zal men deze vrijwilliger daartoe verplichten.

Een keer in de 3 jaar zullen we onze vrijwilligers verzoeken om de VOG opnieuw aan te vragen en in te leveren bij de verantwoordelijke functionaris uit het bestuur. Het bestuur heeft hier de penningmeester voor aangewezen.

Hieronder de gedragscode zoals we die hanteren binnen onze vereniging:

Gedragsregels Budoclub Schijndel

Aanleiding

Regelmatig verschijnen in de media berichten dat met name kinderen slachtoffer zijn geworden van (seksueel) misbruik door vrijwilligers/medewerkers van verenigingen of instellingen. Het bestuur van Budoclub Schijndel wil met onderstaande gedragsregels duidelijk aangeven waar onze vrijwilligers/medewerkers zich aan dienen te houden bij het uitoefenen van hun taak binnen onze vereniging. Dit geldt voor bestuursleden en trainers, maar ook voor andere vrijwilligers die namens het bestuur of onze activiteitencommissie actief zijn voor de vereniging. De ouders van kinderen die bij onze vereniging sporten moeten ervan uit kunnen gaan dat ze dit op een veilige en respectvolle manier kunnen doen.

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/ of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens trainings (stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts) misbruik als gevolg van seksuele

intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de jeugdige sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Indien u als ouder het idee heeft dat een van bovenstaande regels niet wordt nageleefd door een van onze vrijwilligers kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon binnen onze vereniging. Onze vertrouwenspersoon zal handelen volgens het protocol wat op deze website te vinden is en door het bestuur aldus is vastgesteld. Vertrouwelijkheid en discretie staan staan bij de afhandeling van uw melding uiteraard voorop.

Goedkeuring

Bovenstaande gedragsregels zijn besproken in de Algemene Ledenvergadering van 1 maart 2018 en door de aanwezige leden unaniem goedgekeurd.

Zie hier de goedgekeurde gedragsregels zoals in bovenstaande ledenvergadering besproken.